Regulamin sklepu internetowego RoweryMalgoska.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod domeną www.rowerymalgoska.pl

Sprzedającym jest Małgorzata Krupiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małorzata Krupiak z siedzibą pod adresem 78-132 Korzystno, ul Tymiankowa 10 , prowadząca działalność podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 6711145960, REGON: 330427540

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać pod numerami tel 61 811 25 00 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@rowerymalgoska.pl.

 

§ Definicje
 1. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Klientów i Sprzedającego.
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego.
 3. Przedmiot transakcji – towary i usługi dodatkowe wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Sprzedający zastrzega sobie możliwość, że na skutek błędów systemu informatycznego niektóre z zamówionych towarów mogą być niedostępne, wówczas zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez sprzedawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym.
 6. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod domeną www.rowerymalgoska.pl, za pośrednictwem której Klient może kupić produkt.
 9. Strona – Sprzedający albo Klient.
 10. Strona sklepu –domena www.rowerymalgoska.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego rozumiane jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 121).
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Administrator danych – Małgorzata Krupiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małorzata Krupiak
 14. Zbiór danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
 15. Przetwarzanie danych osobowych- rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed realizacją zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.rowerymalgoska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. W celu możliwości dokonania zakupu za pomocą sklepu internetowego konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, konta poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej kompatybilnej z językiem programowania użytym do stworzenia sklepu.

§  3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez Stronę sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową będą realizowane wyłącznie w godzinach pracy podanych na witrynie sklepu internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, zaakceptuje regulamin i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularzami niezbędnymi do dokonania transakcji. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać swój adres mailowy, niezbędny do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków wygenerowanym przez system, który Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość zmiany hasła w swoim panelu klienta. W tym przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości na cele związane z kolejnymi zamówieniami.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 11. Sprzedający zwraca uwagę, że zdjęcia zawarte w katalogu stanowią jedynie jego wizualną prezentację Towaru.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep Internetowy poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego(zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Przy czym cena ta jest wyraźnie określona podczas procedury zamawiania Towaru.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do braku opcji wysyłki niektórych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym w szczególności rowerów elektrycznych, baterii itp. W takim wypadku Klient chcąc nabyć Produkt, powinien odebrać go w stacjonarnym Sklepie. Adresy sklepów podane są na Stronie sklepu.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  a) płatność z góry za pomocą karty kredytowej lub przelewu za pośrednictwem operatora PayU

  b) płatność ratalna  za pośrednictwem banku Credit Agricole

  c) płatność z góry przelewem:

  Dane do przelewu:

  Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małorzata Krupiak
  78-132 Korzystno
  ul. Tymiankowa 10

  Santander bank: 87 1090 1362 0000 0001 4936 3290

 3. W przypadku niektórych rodzajów Produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

§ 7 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy Sprzedającemu. 30 dniowy termin odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku zakupów na raty. W takim przypadku obowiązuje przewidziany w ustawie 14 dniowy termin.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe po złożeniu przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest zamieszczony pod treścią regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz można wysłać dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.:
 3. a) wiadomością e-mail, na adres sklep@rowerymalgoska.pl
 4. b) w formie pisemnej, na adres Sklep Rowerowy „Małgośka”, ul. Olsztyńska 2 60-416 Poznań
 5. Przedsiębiorca niezwłocznie prześle konsumentowi na wskazany przez konsumenta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
 9. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dodatkowych poniesionych z dostawą towaru, jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę w razie braku takiego oświadczenia zwrot nastąpi na konto, z którego dokonano płatności.
 13. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania się z zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania towaru.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 15. Niezwłocznie od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Klient chcąć zgłosić reklamacje powinien przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia sposobu odbioru towaru, którego koszt transportu pokrywa Sprzedający. Klient może skontaktować się ze Sprzedającym poprzez:
 3. a) pocztę elektroniczną – sklep@rowerymalgoska.pl
 4. b) telefonicznie – 61 811 25 00
 5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu.
 6. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Możliwe jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 7. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 8. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji (naprawa/wymiana na wolne od wad/zwrot środków)
 9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 10. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Małgorzata Krupiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małorzata Krupiak z siedzibą pod adresem 78-132 Korzystno, ul Tymiankowa 10 , prowadząca działalność podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 6711145960, REGON: 330427540
 2. Dane osobowe są gromadzone dobrowolnie i przetwarzane będą w następujących celach:

– w związku z koniecznością realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym przez Klienta,

– w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

 • w związku z rejestracją konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez oznaczenie chęci założenia konta podczas składania zamówienia lub rejestracją poza procesem zamówienia).
 1. Każdy Klient Sklepu internetowego ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: esklep@rowerymalgoska.pl, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę Administratorowi danych. Przetwarzanie danych oprócz w/w przypadków nastąpi jedynie gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych oraz odbiorcę danych, a przetwarzanie to nie naruszy praw i wolności osoby, której dotyczą.
 3. Udostępnienie danych osobie trzeciej nastąpi jedynie na podstawie przepisów prawa w ściśle określonych przez ustawy przypadkach.
 4. W każdej chwili Klient ma prawo żądać usunięcia z Zbioru Danych swoich danych, a żądanie to zostanie spełnione bez zbędnej zwłoki.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 rok poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2014 rok poz. 827 z późn. Zm.)
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 101 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności którejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. . Data opublikowania regulaminu 31.10.2023